رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید در دولت سیزدهم


تهران-ایرنا- سازمان امور مالیاتی در نمایشگاه روایت خدمت گزارشی از رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید ارائه کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211234/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری