رشد نجومی هزینه‌های خانوار در دولت گذشته

متوسط هزینه کل ناخالص در مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰.۸ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ میلیون تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۲۲ درصدی است. به عبارت دیگر هر خانوار روستایی نسبت به پایان دولت دهم، مجبور است ۲۴ میلیون تومان هزینه بیشتری متحمل شود.

متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته است.

رشد نجومی هزینه‌های خانوار در دولت گذشته


منبع: https://www.irna.ir/news/84860229/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

به گزارش ایرنا، در دوره هشت‌ساله دولت گذشته متوسط هزینه زندگی مردم در روستاها ۲۲۲ درصد افزایش یافت.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری