رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر شناسایی مودیان جدید و هوشمندسازی


تهران- ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی را مسیر جدید تأمین مالی دولت دانست و گفت: وصول درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان دارای پرونده و منضبط انجام می شود، به‌گونه‌ای که با تمرکز بر پایه‌های جدید حتی از بار مالیاتی بخش تولید نیز کاسته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237006/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری