رشد حدود ۱۰ برابری نسبت افراد با درآمد روزانه کمتر از ۲ دلار در دولت روحانی

رشد حدود ۱۰ برابری نسبت افراد با درآمد روزانه کمتر از ۲ دلار در دولت روحانی

همچنین گزارش مرکز آمار از درصد جمعیتی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند نیز گواه وضعیت اسفناک عملکرد دولت قبل است. در سال ۱۳۹۱ یک صدم درصد مردم ایران (یک نفر از ده هزار نفر) با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کردند که این رقم در سال ۱۳۹۹ با رشد ۶ برابری به شش صدم درصد (شش نفر از ده هزار نفر) رسید.

رشد حدود ۱۰ برابری نسبت افراد با درآمد روزانه کمتر از ۲ دلار در دولت روحانی


منبع: https://www.irna.ir/news/84857688/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1

به گزارش ایرنا، گزارش مرکز آمار ایران از درصد جمعیتی که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند (بر مبنای ارزش دلار بر اساس ارزش برابری قدرت خرید، گزارش شده صندوق بین المللی پول) نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ هشت صدم درصد از مردم ایران درآمد کمتر از روزانه ۲ دلار داشتند که در سال ۱۳۹۹ این رقم تقریبا ۱۰ برابر شد و به ۷۹ صدم درصد رسید.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری