رشد انتشار اوراق در سال گذشته ۱۵ درصد و سال قبل از آن منفی بوده است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: افزایش انتشار اوراق در سال ۹۸، ۸۱ درصد و در سال ۹۹، ۱۴۶ درصد نسبت به سال قبل از آن بوده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد اوراق منفی و در سال گذشته ۱۵ درصد بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197660/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری