رشد اشتغال و کاهش بیکاری در ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد وضعیت اشتغال و بیکاری کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به جز شاخص «اشتغال کشاورزی» در تمامی شاخص‌های دیگر با ثبات یا رو به بهبود بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123784/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری