رد یک ضرورت اقتصادی با بهانه جویی‌های سیاسی


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: به بهانه‌های واهی از جمله فسادزا بودن نباید جلوی اجرای کارهای مهم را گرفت و اینگونه نگاه‌ها و اظهارنظرها در سال‌های گذشته موجب شد مولدسازی دارایی‌های دولت به نتیجه نرسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024150/%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری