راهکارهای وزارت اقتصاد برای ورود نقدینگی به فعالیت‌های مولد


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد گفت: ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه‌ای و پروژه‌های معدن و پتروشیمی باعث ورود نقدینگی به شرکت‌ها می‌شود و مردم می‌توانند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند که موجب توسعه بازار سرمایه می‌شود. ­


منبع: https://www.irna.ir/news/85116653/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری