راهکارهای دولت برای مهار متغیرهای ایجادکننده تورم

این کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه عاملی مهم در افزایش تورم است؛ اما کسری بودجه دو بعد دارد، اول، مساله هزینه‌های روی دوش دولت است که دست دولت برای کاهش و یا کنترل این هزینه‌ها باز نیست، اما در بعد دیگر یعنی درآمدهای بودجه‌ای، توان انجام این برنامه را دارد.

این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرد: کاهش و کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی قطعاً یکی از عوامل مهم مهار تورم است، اما این مساله به این سادگی قابل انجام نیست. درست است که تورم از راه خلق پول بانکی افزایش می‌یابد؛ اما شرایط اقتصاد ایران به‌گونه‌ای نیست که دولت بتواند بر این متغیر فشار بیاورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940934/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

وی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی دولت در یک سال گذشته، اظهار کرد: دولت با تمرکز بر شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، افزایش درآمدها را دنبال می‌کند که البته فشار مالیاتی بر بخش‌های مولد وارد نمی‌شود. پیله فروش در ادامه بر این نکته که دولت باید برای مهار تورم بر کنترل بازار ارز بیشتر تمرکز کند نیز تأکید کرد.

وی بیان کرد: یکی از عوامل افزایش تورم در شرایط حاضر، نوسان نرخ ارز است که به نظر می‌رسد، این عامل با یک تأخیر خود را در افزایش سطح قیمت‌ها در ایران نشان می‌دهد، از این جهت، باید مهار تورم نرخ ارز دنبال شود.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «میثم پیله فروش» استاد دانشگاه در خصوص راه‌های مهار تورم و عوامل تورم‌زا گفت: همواره برای کاهش نرخ تورم راه‌حل‌های مرسومی تعریف می‌شود که کاهش هزینه‌های دولت و یا مهار خلق پول از جمله این راه‌حل‌هاست که البته دولت در این مسیر حرکت کرده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری