رابطه منتقدان دولت با فراریان مالیاتی چیست؟


تهران- ایرنا- منتقدان دولت در حالی از فراریان مالیاتی حمایت می‌کنند که رویکرد دولت سیزدهم با هوشمندسازی و تحول در نظام مالیاتی با تأکید بر مالیات ستانی عادلانه، حمایت از تولید و فعالان اقتصادی است؛ اما در مقابل، بستن گلوگاه‌های فساد و شناسایی میلیاردرهای مالیات‌گریز را به جد پیگیری می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158408/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA