رئیس هیأت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی منصوب شد


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد با صدور حکمی مجتبی فراهانی فرمهینی را به سمت رییس هیأت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918757/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری