رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد منصوب شد


تهران-ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد را منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445590/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری