دولت سیزدهم ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های گذشته را تسویه کرد

براساس این گزارش، دولت باید در سال جاری ۱۷۱ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند.

عملکرد فروش اوراق بدهی در سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است: 

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه گزارشی از بدهی‌های عمومی کشور را منتشر کرد. براساس این گزارش، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت امسال باید ۱۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است که ۱۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است.

از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۳۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۱۲ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان بابت سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84819305/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87

دولت سیزدهم ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های گذشته را تسویه کرد

طبق این جدول، میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده، اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

دولت سیزدهم ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های گذشته را تسویه کرد

همچنین طبق برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری