دولت سیزدهم مصمم به عدالت و شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد است


همدان- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت سیزدهم مصمم به عدالت و شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد است و در این حوزه ها کارنامه خوبی از خود به جای گذاشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216703/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری