دولت سیزدهم به دنبال محدود کردن ویژه‌خواری‌ها در کشور است


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رویکرد دولت سیزدهم آن است که تا حد امکان ویژه‌خواری‌ها را محدود کرده، منفعت عامه و دسترسی‌های مردم را افزایش دهد و کاری کند که چشم‌انداز سودآوری برای تولیدکنندگان بهتر از گذشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000079/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری