دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فشار مالیات را از بخش تولید برداشته است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با افزایش سهم مالیات، فشار مالیات را از بخش تولید برداشته و به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016716/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری