دلارزدایی و بازگشت تورم به غرب


تهران- ایرنا- با پیشرفت روند «دلارزدایی»، تحلیل‌هایی گوناگون در خصوص تأثیرات آن بر اقتصاد آمریکا و سایر کشورها صورت گرفته است؛ یکی از این تحلیل‌ها احتمال افزایش تورم آمریکا در اثر دلارزدایی و اثر دومینوی دلارزدایی بر اقتصاد کشورهای اروپایی و در نتیجه سقوط اقتصاد غرب را مطرح می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118543/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری