«دلارزدایی» دستور کار برزیل برای نشست بعدی گروه بریکس


تهران- ایرنا- لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، از قصد خود مبنی‌ بر طرح موضوع دلارزدایی در نشست بعدی گروه بریکس پرده برداشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150045/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3