دستگیری فراری مالیاتی با بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی 


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در شناسایی فراریان مالیاتی به دنبال فراریان بزرگ است و فقط در یک مورد فردی با یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اصل و جریمه مالیاتی را به تور انداختیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020258/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری