دستور وزیر اقتصاد برای انتقال پرونده‌های مالیاتی معادن به خراسان جنوبی


بیرجند – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سازمان امور مالیاتی به‌طور ویژه و طی ۱۰ روز آینده انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای معدنی به محل فعالیت آنها در خراسان جنوبی را تعیین تکلیف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971753/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری