دستور مخبر برای تدوین برنامه اجرایی تحقق حکمرانی ریال


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور بازیابی جایگاه پول ملی در برابر ارزهای خارجی را در گرو حاکمیت ریال دانست و دستور داد مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای تحقق این حکمرانی با تعیین دقیق وظایف سازمان‌ها در این حوزه، به سرعت تهیه و تدوین شود.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85177639/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84