دریافت اظهارنامه مالیاتی در استان اردبیل ۲۶ درصد افزایش یافت


اردبیل – ایرنا – مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: امسال دریافت اظهارنامه مالیاتی حقیقی در این استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165520/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA