درگاه ملی مجوزها اولین مجوز ثبت محور را به جای دستگاه صادر کرد


تهران- ایرنا- رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی مجوزها به جای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود از سوی این درگاه صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976292/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری