درخواست چین برای تبدیل بریکس به رقیب گروه ۷


تهران- ایرنا- چین از اعضای بریکس می‌خواهد تا با گسترش این بلوک اقتصادی، بریکس رقیب ژئوپلیتیک گروه ۷ شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205801/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری