درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و… کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145085/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA