درخواست معاونت حقوقی از دیوان عدالت برای تجدیدنظر در رای لطیفی


تهران_ایرنا_معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به رای دیوان عدالت اداری نوشت: از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده ایم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164938/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C