درآمدهای پایدار و مالیاتی جایگزین در آمدهای نفتی شد


همدان- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همت رئیس جمهور بر این است و عیوب ساختاری اقتصاد ایران را که چندین دهه گریبان اقتصاد ایران را گرفته مرتفع کند و بر همین اساس درآمدهای پایدار و مالیاتی جایگزین در آمدهای نفتی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216939/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری