دانه درشت ها در صف اول


تهران_ایرنا_رشد درآمدهای مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید از جمله دستاوردها دولت در حوزه مالیات ستانی شناخته میشود. با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، باید بپرسیم عملکرد تیم اقتصادی دولت در حوزه مالیات چه نتایجی به همراه داشته است؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85213399/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری