دادوستد اعضای سازمان همکاری شانگهای با یوان و روبل


تهران- ایرنا- انزوای اقتصادی روسیه و چین آن‌ها را وادار کرده است که دلار را کنار بگذارند و با سایر کشورها به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با یوان و روبل دادوستد کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161003/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84