خزانه‌دار کل کشور از تدوین ترازنامه دولت خبر داد


تهران- ایرنا- خزانه‌دار کل کشور گفت: خزانه‌داری به دنبال این است که ترازنامه دولت را تهیه و ارایه کند تا وضعیت دولت‌ها هنگام دریافت و تحویل کشور مشخص باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962722/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری