خاندوزی: ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این رقم از تمام سال‌های دولت گذشته بیشتر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085187/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B5%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری