خاندوزی: ۱۰ میلیون فرصت فساد، از طریق درگاه ملی مجوزها خشکانده شد


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: نزدیک به ۱۰ میلیون فرصت فساد فقط از طریق پیاده سازی درگاه ملی مجوز خشکانده شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401800/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری