خاندوزی: وزارت اقتصاد مالک بانک آینده نیست


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد حتی مالک یک درصد از سهام بانک آینده هم نیست، گفت: حق رای مجموع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است. یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199158/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری