خاندوزی: میراث‌دار نظام اجرایی هستیم که در خدمت تولید نبود


اسلامشهر – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما میراث‌دار نظام اجرایی هستیم که در خدمت تولید نبوده است، گفت: هیچ تولیدکننده ای را معطل بروکراسی اداری دستگاه ها نخواهیم گذاشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195041/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری