خاندوزی: عملکرد درخشان سازمان امور مالیاتی مورد توجه دولت و مردم قرار گرفته است


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عملکرد درخشان سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی درخشان بوده و مورد توجه دولت و مردم قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088257/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری