خاندوزی: سال ۱۴۰۱ را بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی به پایان بردیم


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد در بازدید از خزانه داری کل کشور، مدیریت منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۱ را نقطه عطف و چرخشی مثبت در مدیریت مالی عمومی کشور ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که این روند در سال ۱۴۰۲ تداوم یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062547/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری