خاندوزی: رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال گذشته شکسته شد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سال گذشته رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال گذشته شکسته شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85427131/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری