خاندوزی: دومین گام در اجرای پروژه‌های توافق ۲۵ ساله ایران و چین برداشته شد


تهران – ایرنا – وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برگزاری کمیسیون مشترک ایران و چین در پکن نخستین گام در اجرای پروژه‌های توافق ۲۵ ساله ایران و چین است و گام دوم برقراری توافقات بر روی پروژه‌های مشخص در بین بخش‌های دولتی وزارتخانه‌های متناظر دو کشور است و توافق بر روی جزئیات اجرای پروژه ها انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85283063/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری