خاندوزی: دولت در بودجه ۱۴۰۲ چشم‌اندازی به کسب درآمد از افزایش نرخ ارز ندارد


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هیچ چشم انداز و انتظاری مبنی بر اینکه از افزایش نرخ ارز درآمد بیشتری در این لایحه کسب کند، ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000480/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری