خاندوزی: دارایی راکد دولت با مولدسازی به سرمایه‌گذاری جدید تبدیل می‌شود


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه مولدسازی دارایی دولت، سرمایه راکد دولت را به سرمایه‌گذاری جدید تبدیل و به رفع عقب افتادگی پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85014605/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری