خاندوزی خواستار تسریع در قیمتگذاری و ارزشیابی واقعی اموال مازاد شد 


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد در دومین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت خواستار تسریع در قیمتگذاری و همچنین دقت در ارزشیابی واقعی و حرفه‌ای اموال مازاد دستگاه‌ها شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105325/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری