خاندوزی: بانک برون مرزی «آف‌شور» برای نخستین بار تاسیس می‌شود 


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای نخستین بار اجازه برای بانک برون مرزی«آف‌شور» فراهم شده و بانک مرکزی در حال صدور تاییدیه آن است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85203688/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری