خاندوزی: امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌ها را در بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد می‌کنیم


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مطالبه تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیش از ۵ سال برای افزایش سرمایه و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی را به عنوان پیشنهاد تصویب در بودجه ۱۴۰۳ مطرح خواهیم کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85254188/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری