خاندوزی، قائم‌مقام و سه عضو هیات عامل سازمان حسابرسی را منصوب کرد 


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکامی جداگانه‌، قائم مقام و سه عضو دیگر هیات عامل سازمان حسابرسی را منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177438/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8