حکم مالیاتی قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت


تهران- ایرنا- طبق اعلام معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، حکم مالیاتی قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اجرایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191678/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری