حمایت مالی والدین از فرزندان بزرگسال خود در بحبوحه تورم آمریکا


تهران- ایرنا- در بحبوحه تورم در آمریکا، تقریباً نیمی از والدین از نظر مالی از فرزندان بزرگسال خود حمایت می‌کنند، اما اقتصاددان خاطرنشان می‌کنند که این حمایت باید متقابل باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070220/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری