حمایت دولت سیزدهم از تولید با فشار بر فرارهای مالیاتی/ شناسایی ۲ میلیون مودی جدید


تهران- ایرنا- اراده دولت سیزدهم با رویکرد هوشمندسازی نظام مالیاتی بر حمایت تولید است، در ۲سال گذشته شاهد کاهش نرخ مالیاتی هفت درصدی در بخش تولید با فشار بر فراریان سوپر میلیارد بوده است تا عدالت اجتماعی را بر قرار کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85187972/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری