حمایت از تولید برای دولت سیزدهم مقدم بر افزایش درآمد مالیاتی است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: اینکه قرار است درآمدهای مالیاتی با فشار بر مولد تولیدکنندگان افزایش یابد، ادعای درستی نیست؛ چنانکه در دو سال گذشته علی رغم افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی دولت، مالیات تولیدکنندگان ۷ درصد کاهش یافته و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401627/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری