حرکت دولت در توسعه پیشران‌های اقتصادی/ مخالفت نحله‌های سیاسی و اقتصادی با طرح‌های اصلاحی


تهران – ایرنا – هر طرح و پروژه تحولی در مسیر منافع و مصالح عمومی و حذف فرآیندهای رانت پذیر و فساد زا در دستور کار و اجرای دولت قرار می گیرد، ردپای برخی نحله های سیاسی و اقتصادی برای تحت فشار قراردادن وزرا و کارگزاران دولتی در قلم و نطقها نمایان می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167028/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C