حذف گالن بە دست‌ها در مرز باشماق

کاهش شمار افراد سودجود، دلالان و گالن به‌دست‌ها، جلوگیری از قاچاق سوخت در نقاط مرزی از جمله مزایای این طرح است.

وی بیان کرد: در حال حاضر بحث دیپ زنی کامیون‌های باری در تیر پارک‌ها است و در پایانە مرزی خروجی نیست؛ لذا باید بە این مسئلە اندیشید.

طرحی کە بە گفتە مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، اگر در استان کردستان اجرایی شود، گالن بە دست‌های مرز باشماق را حذف خواهد کرد.

حذف گالن بە دست‌ها در مرز باشماق

این طرح در سال ۹٦ و ۹٥ برای اولین بار در مرز باشماق استان کردستان اجرایی شد کە متاسفانە بە دلیل عدم حل مشکلات و نواقص موجود آن، پس از مدتی بە کلی تعطیل شد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان در خصوص اجرای طرح “فول باک” در پایانە مرزی باشماق مریوان اظهار کرد: این طرح چندین ماە است کە بە صورت جدی در استان بررسی و طی چند ماە اخیر توسط ستاد مرکزی مبارزە با قاچاق کالا و ارز دستور اجرای آن صادر شد.

افزایش چشمگیر درآمدهای مرزی دولت و کاهش عرضه خارج از شبکه سوخت از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح به‌شمار می‌رود که اجرای آن در دیگر مناطق مرزی کشور الزامی است.

حال پس از گذشت هشت سال از اجرای ناموفق طرح “فول باک” در مرز باشماق، بار دیگر استان کردستان خواهان اجرایی کردن این طرح در پایانە مرزی باشماق است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082820038/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A8%DB%95-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%82

بە آن‌ها گالن بە دست‌های مرزی می‌گویند، جوانانی کە گازوئیل را در گالون‌های پلاستیکی برای دیگران حمل و یا بهتر است بگوییم قاچاق می‌کنند.

فرزاد حسنی اظهار کرد: اگر این طرح بە تنهایی در استان کردستان اجرایی شود، قاعدتا بخش ناوگان حمل‌ونقل باری ما در بحث ترانزیت دستخوش تغییرات و در نهایت ایجاد نارضایتی در مرز خواهد شد.

حذف گالن بە دست‌ها در مرز باشماق

حسنی در ادامه بە همکاری جایگاه‌ها و تیرپارک‌ها اشارە کرد و گفت: طی یک هفتە اخیر جایگاه‌هایی در داخل تیرپارک‌ها تعیین و امکان استقرار ۱۲ تلمبه سوخت در ۳ محل از مرز باشماق وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: یکی از درخواست‌های ما در استان کردستان این است کە این طرح همزمان با استان‌هایی کە با اقلیم عراق ارتباط تجاری دارند، اجرایی شود.

در ادامە امیدی معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات کردستان گفت: بە بیان دیگر اجرای این طرح بە نحوی بازگشت بە ٨ سال گذشتە است.

مشکلات پیش روی طرح “فول باک” باید از ریشە حل شود

ضرورت اجرای همزمان طرح “فول باک” در استان‌های هم مرز با اقلیم عراق

امیدی افزود: امروزە پایش‌های انجام شدە در مرز باشماق در راستای فول باک و دیپ‌زنی نیست، بلکە در بحث گالن‌های جاساز شدە در ماشین‌ها است.

وی اظهار کرد: نباید تنها بر برنامەریزی برروی کامیون‌های ترانزیتی اکتفا کرد، بلکە باید برای ماشین‌های صادراتی نیز چارەای اندیشیدە شود.

وی عنوان کرد: اگر این طرح در استان کرمانشاە اجرایی نشود، از آنجایی کە مرز باشماق دومین مرز زمینی کشور و دارای اهمیت است، احتمال اینکە فرار بار را داشتە باشیم و تجار بە دلیل اجرای طرح “فول باک” مقصد خود را بە سمت مرز “پرویز خان” استان کرمانشاە تغییر دهند؛ بسیار زیاد است.

ایسنا/کردستان وسیلە کسب و کارشان گالن‌های پلاستیکی است؛ ساعت‌ها چشم بە راە می‌مانند و بە محض ورود ماشین‌های باری بە مرز بە سویشان می‌روند و سوخت مورد نیاز آن‌ها را با قیمتی ناچیز اما بە صورت قاچاقی تامین می‌کنند.

طرح “فول باک” در اوایل آذر ماە در مرز باشماق اجرایی خواهد شد

وی با اشارە بە اینکە بسترسازی لازم جهت اجرای این طرح انجام شدە است، افزود: پنج دستگاە جایگاە سیار بە ظرفیت ۱٥۰ هزار لیتر جهت استقرار در نظر گرفتە شدە کە ٥ دستگاە نفتکش بە صورت شبانەروز عملیات این جایگاەها را انجام خواهند داد.

“فول باک” چە طرحی است؟ براساس این طرح کە یکی از طرح‌های ملی و از مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به استانداری‌ها است، میزان سوخت داخل باک کامیون‌های ایرانی خروجی از کشور بر اساس «باک پر» محاسبه و وجه آن بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

طرح فول باک روشی برای جمع‌آوری باک‌های اضافه و جاسازی‌شده در کامیون‌های خروجی از مرز، توجه به استانداردسازی باک خودروها و الزام به رعایت آن، همچنین جلوگیری از خروج غیرمجاز سوخت در مرزها است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم اجرای این طرح در استان کردستان بە صورت همزمان با استان‌های مجاور صورت گیرد تا شاهد هیچگونە فرار باری نباشیم.

لازم بە ذکر است کە طرح “فول باک” در اکثر مناطق همچون میاندوآب، ارومیە، آذربایجان شرقی انجام و در کرمانشاە نیز در حال انجام است کە اکثر این طرح‌ها بە صورت موفقیت آمیز در مرزها عمل کردە است.

وی بر اجرای همزمان این طرح در سایر استان‌ها تاکید کرد و گفت: طرح “فول باک” یا همان “باک پُر”  باید به صورت همزمان در استان‌های هم‌مرز با عراق اجرایی شود تا بارها به سمت استان‌های دیگر سرازیر نشود.

امیدی ادامە داد: یکی از موضوعات اجرای طرح، بحث کامیون‌های ترانزیتی است و اگر برای خودروهای صادراتی برنامەریزی صورت نگیرد، اجرای این طرح در استان موفق نخواهد شد.

مرز بین‌المللی باشماق مریوان نیز خالی از پدیدە گالن‌ بە دست‌ها نیست و پر از دلالانی است کە با کم‌ترین درآمد و بە صورت قاچاقی، سوخت مورد نیاز خودروهای باری موجود در مرز را تامین می‌کنند.

امیدی بیان کرد: اگر این طرح عقبە درستی نداشتە باشد و مشکلات آن از ریشە حل نشود، اجرای آن اجرای موفقی نخواهد شد.

علی خداویسی عنوان کرد: باتوجە بە بررسی‌های انجام شدە توسط دستگاەهای مرتبط در استان کردستان نهایتا مقرر شد کە در اوایل آذر ماە این موضوع در پایانە مرزی باشماق عملیاتی خواهد شد.

در راستای کوتاە کردن دست گالن بە دست‌ها در مرز باشماق و جلوگیری از قاچاق سوخت در مرزها، طرحی بە عنوان طرح “فول باک” یا همان “باک پر” در استان کردستان در حال اجرا است.

وی ادامە داد: اگر خواهان اجرای موفق این طرح در استان هستیم باید مسائل را از ریشە ببینیم و آن را حل کنیم؛ لذا اگر خواهان حل مشکل دیپ‌زنی و گالن بە دست‌ها در مرز هستیم، باید در مسیر منتهی بە مرز برنامەریزی  و ایست و بازرسی برقرار و دیوارهای پیرامون مرز درست شود.

خداویسی بیان کرد: لذا یکی از پیشنهادهای استان کردستان اجرای همزمان طرح “فول‌ باک” در همه استان‌ها بود کە خوشبختانە این مهم در اوایل آذرماه سال جاری به صورت همزمان در استان‌های هم‌مرز با عراق اجرایی خواهد شد.

حذف گالن بە دست‌ها در مرز باشماق

گالن بە دست‌ها همچون قاچاقچیان خردەپایی هستند کە کار آن‌ها آسان‌ترین و ارزان‌ترین راە برای پرکردن باک خودروهایی است کە از مرز گذر می‌کنند.

جهانبخش نوکانی در خصوص اجرای طرح “فول باک” در پایانە مرزی باشماق اظهار کرد: روان‌سازی و تسریع در تردد حمل و نقل، افزایش چند برابری درآمد فروش سوخت مرزی، عدم دخالت خطای انسانی یا تخلف در کنترل باک کامیون‌ها و  بە حداقل رسیدن حضور گالن بە دست‌ها در مرز باشماق از مزایای اجرای این طرح است.